Europa Investment Property

Obchodné podmienky spoločnosti

Všeobecné obchodné podmienky

spoločnosti
Europa Investment Property CZ a.s.

so sídlom Jindřišská 901/5, 110 00 Praha 1 – Nové Město IČO: 06600204
zapísaná v OR vedenom MěS v Praze pod sp. zn. B 22998
(ďalej iba ako „Spoločnosť“ alebo „Emitent“)

I. Úvodné ustanovenia

1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej iba „Obchodné podmienky“) spoločnosti upravujú v súlade s ust. §1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej iba ako „Občiansky zákonník“) vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré vznikli v súvislosti alebo na základe Zmluvy o upísaní a kúpe dlhopisov, ktorých emitentom je Spoločnosť (ďalej iba „Zmluva“), uzatvorenej medzi Spoločnosťou a záujemcom o upísanie a kúpu dlhopisov (ďalej iba „Upisovateľ“).

2. Ustanovenia líšiace sa od Obchodných podmienok je možné dohodnúť v Zmluve. Tieto dohodnuté ustanovenia v Zmluve majú prednosť pred ustanoveniami v Obchodných podmienkach.

3. Ustanovenia Obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a práva a povinnosti, ktoré upravujú sú platné aj pre právne vzťahy vzniknuté v súvislosti s uzatvorením Zmluvy a to predovšetkým, no nie výlučne, pri uzatvorení Dohody o zaisťovacej povahe zmenky.

4. Zmluva a Obchodné podmienky sú vyhotovené v českom jazyku. Zmluvu je možné uzatvoriť v českom, slovenskom alebo anglickom jazyku.

5. Znenie Obchodných podmienok môže Emitent meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté počas doby účinnosti predchádzajúceho znenia Obchodných podmienok.

II. Spôsob uzatvorenia Zmluvy o upísaní a kúpe dlhopisov

Poskytnutie údajov Emitentovi

1. Na základe predchádzajúcej dohody zástupcu Emitenta s Upisovateľom je Upisovateľ odkázaný na formulár, prostredníctvom ktorého vyplní potrebné údaje, alebo tieto potrebné údaje poskytne iným spôsobom. Emitent vylučuje použitie ust. §1780 a násl. zákona č. 89/2012 Zb. Občianskeho zákonníka o verejnej ponuke, keďže Zmluva nie je uzatvorená na základe ponuky poskytnutej bližšie neurčenému okruhu osôb.

2. Upisovateľ vyhlasuje, že všetky údaje, ktoré poskytol sú pravdivé a úplné a v prípade zmeny týchto údajov sa zaväzuje informovať Emitenta o tejto zmene do pätnástich (15) pracovných dní.

Prehlásenie o daňovej rezidencii

3. Upisovateľ uvádza údaj o daňovej rezidencii. Upisovateľ uvedie, či je daňovým rezidentom Českej republiky, či je zahraničnou osobou v krajine s uzatvorenou zmluvou o zamedzení dvojitého zdanenia, daňovým rezidentom v štáte EÚ či EHP, alebo či je daňovým rezidentom štátov, s ktorými nie je uzatvorená platná zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia, alebo v treťom štáte, s ktorým uzatvorila Česká republika dohodu o výmene informácií v daňových záležitostiach v oblasti daní z príjmu, alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou viacstrannej medzinárodnej zmluvy obsahujúcej ustanovenia o výmene daňových informácií v oblasti daní z prímu platné aj pre Českú republiku, alebo či je daňovým rezidentom v inom ako zmluvnom štáte. Upisovateľ vyhlasuje, že disponuje dokumentmi na preukázanie pravdivosti jeho prehlásení a zaväzuje sa poskytnúť ich na základe žiadosti Emitentovi, za účelom kontroly orgánmi verejnej moci a to do desiatich (10) pracovných dní odo dňa písomného vyzvania na predloženie dokumentov.

4. Upisovateľ vyhlasuje, že je skutočným vlastníkom príjmu vyplateného Emitentom, v zmysle platnej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia uzatvorenej medzi Českou republikou a štátom, v ktorej je Upisovateľ rezidentom a v prípade, že takáto zmluva neexistuje, tak podľa českého zákona o dani z príjmov a že príjem je podľa daňového práva považovaný za príjem skutočného vlastníka.

5. Upisovateľ sa zaväzuje neodkladne písomne informovať Emitenta o zmenách vyššie uvedených skutočností, ktoré môžu ovplyvniť režim zdanenia.

6. Upisovateľ sa zaväzuje nahradiť Emitentovi škodu vzniknutú v dôsledku uvedenia takých údajov v tomto prehlásení, ktoré nezodpovedajú skutočnosti, alebo nahradiť škodu vzniknutú v dôsledku nepredloženia dokumentov, ktoré je podľa právnych predpisov povinný uchovávať na účely daňovej kontroly.

Návrh Zmluvy

7. Upisovateľ vyjadruje svoj záujem o uzatvorenie Zmluvy poskytnutím svojich údajov. Návrh zmluvy je vyhotovený na základe údajov, ktoré Upisovateľ poskytol a návrh Zmluvy je neodkladne zaslaný Upisovateľovi v elektronickej podobe a v prípade, že si Upisovateľ vyžiada zaslanie návrhu Zmluvy v listinnej podobe, dokumenty mu budú zaslané do dvoch (2) pracovných dní od prejavenia záujmu.

8. Návrh Zmluvy obsahuje okrem iného aj platobné údaje s uvedením lehoty na úhradu emisného kurzu.

Uzatvorenie Zmluvy

9. Upisovateľ je povinný splatiť emisný kurz dlhopisov bezhotovostným prevodom na bankový účet Emitenta s uvedením variabilného symbolu a to do piatich (5) pracovných dní odo dňa obdržania návrhu Zmluvy v elektronickej podobe.

10. Emisný kurz dlhopisov je splatený pripísaním celej čiastky emisného kurzu na účet Emitenta.

11. Zmluva nadobúda platnosť od momentu splatenia emisného kurzu. Zmluva je uzatvorená faktickým konaním Upisovateľa v súlade s ust. § 1744 zákona č. 89/2012 Zb. Občianskeho zákonníka a na jej uzatvorenie sa nevyžaduje právne konanie v písomnej forme. Zmluvné strany sa dohodli na spätnej platnosti Zmluvy ku dňu uvedenému v Zmluve.

12. V prípade, že nedôjde k úhrade kurzu do desiatich (10) pracovných dní odo dňa obdržania návrhu Zmluvy, je tento návrh Zmluvy neplatný. V prípade pretrvávajúceho záujmu o uzatvorenie Zmluvy zo strany Upisovateľa je potrebné kontaktovať zástupcu Emitenta za účelom vytvorenia nového návrhu Zmluvy.

III. Súhlas so spracovaním osobných údajov

1. Upisovateľ uzatvorením Zmluvy v súlade s čl. II odst. 11 Obchodných podmienok udeľuje Emitentovi výslovný súhlas, aby Emitent alebo osoba ovládajúca Emitenta alebo osoba ovládaná rovnakou osobou ako Emitent, alebo osoba ovládaná Emitentom spracovala jeho osobné údaje, ktoré boli Emitentovi poskytnuté a to za účelom plnenia práv a povinností vyplývajúcich zo Zmluvy a taktiež aj za účelom prípadného ponúknutia produktov a služieb Emitenta, alebo osôb ovládajúcich Emitenta, alebo Emitentom ovládaných či ovládaných rovnakou osobou ako Emitent. Upisovateľ vyhlasuje, že všetky údaje, ktoré poskytol sú pravdivé a úplné  a v prípade zmeny týchto údajov sa zaväzuje informovať Emitenta o tejto zmene do pätnástich (15) pracovných dní.

2. Emitent sa zaväzuje zaistiť ochranu osobných údajov Upisovateľovi podľa aplikovateľných práv a predpisov.

IV. Ochrana spotrebiteľa

Poučenie o práve odstúpenia od Zmluvy o upísaní a kúpe dlhopisov

1. Ak je Upisovateľ dlhopisov v pozícii spotrebiteľa, má právo na odstúpenie od uzatvorenej Zmluvy bez udania dôvodu a taktiež aj právnych konaní súvisiacich so Zmluvou a to kedykoľvek odo dňa uzatvorenia Zmluvy až do uplynutia pätnástich (15) dní odo dňa prevzatia upísaných a vydaných dlhopisov na základe Zmluvy.

2. O uplatnení práva na odstúpenie od Zmluvy informuje Upisovateľ Emitenta formou jednostranného právneho konania, spôsobom uvedeným v čl. V Obchodných podmienok. Na účely odstúpenia je možné použiť priložený vzorový formulár na odstúpenie od Zmluvy.

3. Lehota na odstúpenie od Zmluvy bude dodržaná, ak bolo právne konanie týkajúce sa odstúpenia od Zmluvy odoslané pred uplynutím tejto lehoty.

4. V prípade, že zo strany Upisovateľa dôjde k odstúpeniu od Zmluvy, Emitent mu neodkladne vráti a to najneskôr do štrnástich (14) dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy, finančné prostriedky, ktoré od Upisovateľa obdržal a to bezhotovostne na účet uvedený v oznámení o odstúpení a v prípade, že na oznámenie účet neuvedie, tak na účet z ktorého Upisovateľ zaslal tieto finančné prostriedky.

5. V prípade odstúpenia od Zmluvy vzniká Upisovateľovi povinnosť vrátiť Emitentovi dlhopisy, ktoré mu boli doručené zo strany Emitenta a to spolu s právnym konaním smerujúcim k odstúpeniu od Zmluvy, prípadne bezprostredne po ňom, no najneskôr do štrnástich (14) dní od odstúpenia od Zmluvy. Náklady spojené s navrátením dlhopisov Emitentovi nesie Upisovateľ.

Vzor formuláru:

Odstúpenie od Zmluvy o upísaní a kúpe dlhopisov
Oznamujem, že odstupujem od Zmluvy o upísaní a kúpe dlhopisov zo dňa …………………….,
ktorej predmetom je upísanie a kúpa …………. kusov dlhopisov spoločnosti Europa Investment Property CZ a.s
žiadam vrátenie zaplateného emisného kurzu na môj účet č. …………………………………………………….

V ………………………… dňa …………………………

…………………………………….. (Meno a priezvisko Upisovateľa)
………………………………… (Podpis Upisovateľa)

V. Doručenie

1. Spoločnosti aj Upisovateľovi je možné doručovať elektronicky, osobne na základe podpisu alebo doporučene poštou do vlastných rúk na adresu účastníka Zmluvy, ktorá je uvedená v Zmluve. Elektronická adresa Spoločnosti pre doručovanie je bo@europaproperty.org.

2. Odmietnutie prevzatia zásielky má rovnaké právne dôsledky ako jej doručenie. V prípade pochybností týkajúcich sa vrátenej poštovej zásielky sa predpokladá, že bola doručená v deň uplynutia úložnej doby.

3. Upisovateľ prehlasuje, že ak poskytol Spoločnosti svoju e-mailovú adresu a výslovne nepožiadal o zasielanie listinných vyhotovení dokumentov, budú mu dokumenty, ktoré si nevyžadujú písomné vyhotovenie a potvrdenie podpisom zmluvných strán, zasielané prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú uviedol a dňom odoslania sa dokumenty považujú za doručené.

VI. Záverečné ustanovenia

1. Čl. IV Obchodných podmienok týkajúci sa ochrany spotrebiteľa sa nevzťahuje na prípady, kedy osoba, ktorá má v úmysle uzavrieť Zmluvu, je právnická osoba či osoba jednajúca v rámci svojej podnikateľskej činnosti, alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania.

2. Ak vzťah, ktorý vznikol na základe Zmluvy obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, je oboma stranami odsúhlasené, že  rozhodujúcim právom je právo české. Voľbou práva na základe predchádzajúcej vety nie je Upisovateľ, ktorý je spotrebiteľom, zbavený ochrany, ktorú mu poskytujú ustanovenia prvého poriadku, od ktorých sa nedá zmluvne odchýliť a v prípade neexistencie voľby práva by sa použila podľa ustanovení čl. 6 odst. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo dňa 17.06.2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzkové vzťahy (Rím I).

3. V prípade, že je niektoré ustanovenie Obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné alebo sa takým stane, nahradí sa ustanovením, ktorého obsah sa čo najviac približuje neplatnému ustanoveniu. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.

V Prahe dňa 1. 11. 20201.