Europa Investment Property

Podmienky spracovania osobných údajov

Hlavným záujmom našej spoločnosti Europa Investment Property CZ a.s. je zhodnocovať vaše investície, chrániť vaše aktíva, no aj vaše súkromie. Ak ste našim zákazníkom, odoberateľom noviniek alebo návštevníkom našej internetovej stránky, poskytujete nám vaše osobné údaje. My zodpovedáme za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa, prosím, s ochranou osobných údajov a zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov).

Prostredníctvom formulárov na tomto webe nám môžete poskytovať vaše základné osobné informácie, preto sa predtým oboznámte aj s podmienkami použitia. Poskytnutím osobných údajov dáva poskytovateľ – subjekt údajov – súhlas správcovi údajov, ktorým je spoločnosť Europa Investment Property CZ a.s. na spracovanie týchto poskytnutých údajov.

Podľa zákona č. 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov sme správcami vašich osobných údajov, ktoré nám poskytnete. Ak bude nižšie v texte uvedené „správca“, rozumie sa tým správca osobných údajov: Europa Investment Property CZ a.s., Jindřišská 901/5, Praha 1, 110 00, IČ: 06600204, bo@europaproperty.org,
tel. +420 222 703 253 .

Vyhlasujeme, že ako správca vašich osobných údajov spĺňame potrebné zákonné povinnosti, ktoré vyžaduje platná legislatíva a to predovšetkým zákon o ochrane osobných údajov a GDPR, z čoho vyplýva, že:

 • Budeme spracovávať vaše osobné údaje iba na základe platného právneho dôvodu a to predovšetkým na základe oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonnej povinnosti či poskytnutého súhlasu.
 • Podľa článku 13 GDPR plníme informačnú povinnosť ešte pred započatím spracovania osobných údajov.
 • Umožníme vám a budeme vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.
 • Právny základ ku spracovaniu.
 • Zmluva o službách zákazníkom.
 • Poskytovanie osobných údajov je povinnosťou subjektu údajov, ktorá vyplýva z vyššie uvedenej zmluvy.
 • Poskytovanie osobných údajov je povinnosťou subjektu údajov, ktorá vyplýva z právneho základu, ktorým je plnenie právnej povinnosti spoločnosti Europa Investment Property CZ a.s. podľa Nariadenia EP a Rady (EU č.2015/847, o údajoch sprevádzajúcich prevody finančných prostriedkov), Smernice EP a Rady (EU č. 2015/849, o predchádzaní využívania finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu a zák. č. 253/2008 Zb., o niektorých opatreniach proti legalizácii výnosov z trestnej činnosti a financovania terorizmu.
 • Poskytovanie osobných údajov je taktiež na základe právneho základu, ktorým je plnenie právnej povinnosti danej ďalšími právnymi predpismi.
 • V prípade zasielania newsletteru sú osobné údaje poskytované na základe poskytnutého súhlasu.
 • Účely spracovania a rozsah spracovaných osobných údajov
 • Poskytovanie podľa zmluvy uzatvorenej s klientom.
 • Poskytovanie služieb a plnenie zmluvy – vaše osobné údaje v rozsahu: meno a priezvisko, číslo účtu, fakturačné údaje, e-mail, telefónne číslo, prípadne korešpondenčná adresa, číslo ID, rodné číslo, adresa trvalého bydliska sú údaje, ktoré nutne potrebujeme k plneniu zmluvy (napr. ku upísaní a kúpe dlhopisov, predaju a prenájmu vlastných nehnuteľností atď.)
 • Zasielanie newsletteru – vaše osobné údaje (e-mail a meno), pohlavie, na čo klikáte v e-maily a kedy e-maily najčastejšie otvárate využívame na účely zasielania obchodných oznámení v súvislosti s uzatvorenou zmluvou. Takto ste ako zákazník informovaný o novinkách týkajúcich sa činnosti spoločnosti Europa Investment Property CZ a.s. a to na dobu 5 rokov od poslednej objednávky alebo konca platnosti zmluvy. V prípade, že nie ste našim klientom, newsletter vám zasielame na základe vášho súhlasu, ktorý môžete podľa Nariadenia GDPR kedykoľvek odvolať, použitím odkazu na odhlásenie z odberu, ktorý sa nachádza v každom zaslanom e-maily. V prípade, že sa stretneme so zaujímavou tvorbou niekoho iného, radi vám jeho prácu v e-maile odporučíme. V oboch prípadoch môžete tento súhlas odvolať použitím odkazu na odhlásenie z odberu, ktorý sa nachádza v každom zaslanom e-maily.
 • Vaše osobné údaje uchovávame po dobu premlčacej lehoty, pokiaľ zákon nestanoví na ich uchovávanie dlhšiu dobu, alebo sme v konkrétnych prípadoch neuviedli inak.
 • Osobné údaje pre vás začneme spracovávať od momentu, kedy do niektorej našej aplikácie vložíte svoj prvý osobný údaj. Pozor, platí to aj pri kontaktnom formulári, ktorý sa nachádza na našej internetovej stránke.
 • Osobné údaje budeme spracovávať po dobu trvania Zmluvy uzatvorenej medzi Vami a nami (a to aj v prípade, že za Služby neplatíte).
 • Osobné údaje budeme spracovávať manuálne aj automatizovane.
 • Sľubujeme Vám, že osobné údaje budeme spracovávať odborne a starostlivo.
 • Zaväzujeme sa, že osobné údaje budeme uchovávať a spracovávať bezpečne a budeme používať všetky adekvátne bezpečnostné systémy a postupy, ktoré sú obvykle používané pri spracovávaní osobných údajov.
Cookies

Pri prehliadaní našej internetovej stránky zaznamenávame vašu IP adresu, ako dlho sa na našej stránke zdržíte a z ktorej stránky ste prišli. Používanie cookies na meranie návštevnosti internetovej stránky a prispôsobenie zobrazenia internetových stránok vnímame ako svoj oprávnený záujem správcu, nakoľko veríme, že vďaka tomu sme vám schopní ponúknuť ešte lepšie služby. Cookies na cielené reklamy budú spracovávané iba na základe vášho súhlasu. Našu internetovú stránku si môžete prehliadať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači v internetovom prehliadači zakázať.

Na internetovej stránke www.europaproperty.org používame funkcie:
Google Adwords, Google Analytics, Sklik, zaznamenávanie IP adresy, Remarketing, Publikum podľa záujmu, Publikum s pravdepodobným záujmom o nákup, Demografické a geografické cielenie. Prehľady Google Analytics o demografii a záujmoch. Cieľom je lepšie zacielenie reklamy na používateľa s konkrétnymi záujmami. Dodávatelia tretích strán, vrátane spoločnosti Google zobrazujú reklamy rôznych spoločností ZENRON a Europa Investment Property CZ a.s. na rôznych internetových stránkach. Dodávatelia z radov tretích strán (vrátane spoločnosti Google) využívajú súbory cookie na zobrazovanie reklám na základe predchádzajúcich návštev používateľa na webe www.europaproperty.org.

S vašimi osobnými údajmi sa bude pracovať iba spôsobom, ktorý zodpovedá príslušným ustanoveniam Nariadenia GDPR a to výlučne na účely: archivácie vedenej na základe zákona, ponúkania obchodu alebo služieb subjektom údajov, kontaktovania subjektu za účelom ponuky spolupráce, kontaktovania subjektu ohľadne súťaže, ktorú usporiada správca údajov. Správca je oprávnený poskytnúť akékoľvek dostupné informácie o vašej osobne orgánom činným v trestnom konaní.

Odhlásenie zo zasielania newsletteru a obchodných oznamov

E-maily s inšpiráciou, článkami či produktmi a službami vám zasielame v prípade, že ste náš klient na základe oprávneného záujmu. V prípade, že nie ste našim klientom, newsletter vám posielame iba na základe vášho súhlasu. V oboch prípadoch sa môžete z odberu našich e-mailov odhlásiť a to kliknutím na odhlasovací odkaz, ktorý sa nachádza v každom zaslanom e-maile.

Mlčanlivosť

Dovoľujeme si Vás uistiť, že naši zamestnanci a spolupracovníci, ktorí budú spracovávať vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť trvá aj po ukončení záväzkových vzťahov, ktoré ste s nami mali. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.

Bezpečnosť

www.europaproperty.org prijíma technické a organizačné bezpečnostné opatrenia, aby chránila všetky u nás vedené údaje pred manipuláciou, zneužitím či stratou. Bezpečnostné opatrenia sa pravidelne aktualizujú a inovujú. Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja. Prijali sme a udržiavame všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré znemožňujú zneužitie, poškodenie alebo zničenie vašich osobných údajov.

Poskytnutie osobných údajov tretím osobám

Správca nesprístupňuje osobné údaje tretím osobám a využíva ich iba na vlastné účely uvedeného rozsahu. K vašim osobným údajom majú prístup naši zamestnanci, spolupracovníci a partneri, ktorí sú viazaní mlčanlivosťou a sú zaškolení v oblasti bezpečného spracovávania osobných údajov. Naši zamestnanci sú z našej strany viazaní diskrétnosťou a zmluvami o mlčanlivosti a zákaze poskytovania informácií tretím stranám pod vysokou sankciou pokuty.

 Príjemca osobných údajov
 • Orgány verejnej moci (napr. súdy, správne orgány)
 • Banky a finančné inštitúcie
 • Poskytovatelia údržby informačného systému
 • Ďalší príjemcovia podľa potreby a pokynov klienta

 Na zaistenie niektorých konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme zaistiť vlastnými silami, využívame služby a aplikácie spracovateľov, ktorí sa špecializujú na dané spracovanie a sú v súlade s GDPR na základe zmluvy o spracovaní osobných údajov. Sú to nasledujúci spracovatelia:

 • Europa Investment Property CZ a.s.
 • ZENRON SERVICE LTD
 • cz
 • cz
 • cz

 Je možné, že sa v budúcnosti rozhodneme využiť aj ďalšie aplikácie či spracovateľov z dôvodu uľahčenia a skvalitnenia spracovávania. Sľubujeme vám však, že v tomto prípade budeme pri výbere klásť na spracovateľov minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania, ako máme na seba.

Doba spracovania osobných údajov

Osobné údaje budeme spracovávať po dobu platnosti uzatvorenej zmluvy a po jej skončení sa s nimi bude pracovať podľa platnej právnej úpravy a to predovšetkým zákona č. 499/2004 Zb. (zákon o archíve a registratúre a o zmene niektorých zákonov) a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (Nariadenie GDPR).

Vaše osobné údaje uchovávame po dobu premlčacej lehoty, pokiaľ zákon nestanoví na ich uchovávanie dlhšiu dobu, alebo sme v konkrétnych prípadoch neuviedli inak.

 • Osobné údaje pre vás začneme spracovávať od momentu, kedy do niektorej našej aplikácie, vrátane kontaktných formulárov na našej internetovej stránke, vložíte svoj prvý osobný údaj. Týmto sa uskutoční vlastný kontraktný proces uzatvorenia zmluvy. V prípade, že k uzatvoreniu zmluvy nedôjde a neposkytnete súhlas, poskytnuté údaje budú vymazané.
 • Osobné údaje budeme spracovávať po dobu trvania Zmluvy uzatvorenej medzi vami a nami (a to aj v prípade, že za Služby neplatíte).
 • Osobné údaje na vybavenie žiadosti v súvislosti s ochranou osobných údajov uchovávame po dobu piatich rokov za účelom dokladovania tejto skutočnosti a ochrany práv správcu.
 • Osobné údaje budeme spracovávať manuálne aj automatizovane.
 • Sľubujeme vám, že osobné údaje budeme spracovávať odborne a starostlivo, podľa implementácií Nariadenia GDPR v našom firemnom internom systéme na podklade GAP analýzy.
 • Zaväzujeme sa, že osobné údaje budeme uchovávať a spracovávať bezpečne a budeme používať všetky adekvátne bezpečnostné systémy a postupy, ktoré sú obvykle používané pri spracovávaní osobných údajov.
 • Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov
 • V súvislosti s ochranou osobných údajov máte niekoľko práv. V prípade, že budete chcieť niektoré z týchto práv uplatniť, prosím, kontaktuje nás prostredníctvom e-mailu: bo@europaproperty.org na základe pripojenej žiadosti.
 • Právo na prístup (čl. 15 GDPR) k osobným údajom znamená, že od správcu – spoločnosti Europa Investment Property CZ a.s. máte právo získať informácie o tom, či spracováva osobné údaje a v prípade, že áno, o aké údaje ide a akým spôsobom sú spracovávané. Doložíme vám všetko požadované do 30 dní. Taktiež máte právo na to, aby správca spoločnosti Europa Investment Property CZ a.s. bezodkladne na základe vašej žiadosti opravil nesprávne osobné údaje (čl. 17 GDPR), ktoré sa vás týkajú. Neúplné a neaktuálne osobné údaje máte právo kedykoľvek doplniť.
 • Právo na vymazanie osobných údajov (čl. 17 GDPR) predstavuje inými slovami vyjadrenú povinnosť správcu – spoločnosti Europa Investment Property CZ a.s. zlikvidovať vaše osobné údaje, ktoré spracováva a to v prípade vašej žiadosti a v prípade, že sú splnené určité podmienky. Nechceme sa vás zabudnúť, no ak si to želáte, máte na to právo. Vtedy vymažeme všetky vaše osobné údaje z nášho systému, zo systému všetkých čiastkových spracovateľov aj zo záloh. Na splnenie práva na vymazanie potrebujeme 30 dní.
 • V niektorých prípadoch sme viazaní zákonnou povinnosťou a napr. musíme evidovať vystavené daňové doklady po dobu, ktorú stanovuje zákon. V tomto prípade teda vymažeme všetky údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení procesu vymazania vás budeme informovať e-mailom.
 • Máte taktiež právo, aby v niektorých prípadoch správca – spoločnosť Europa Investment Property CZ a.s. obmedzila spracovanie vašich osobných údajov (čl. 18 GDPR). (Napr. odhlásením sa z newsletteru obmedzujete účel spracovania na zasielanie obchodných oznámení.) Proti spracovaniu, ktoré je založené na oprávnených záujmoch správcu – spoločnosti Europa Investment Property CZ a.s., tretej strany, alebo je potrebné na splnenie úlohy, ktorá sa vykonáva vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, máte právo kedykoľvek uplatniť si námietku.
 • Právo na prenos údajov (čl. 20 GDPR) vám dáva možnosť získať osobné údaje, ktoré ste našej spoločnosti a nášmu správcovi spoločnosti Europa Investment Property CZ a.s. poskytli v bežnom a strojovo čitateľnom formáte. Tieto údaje môžeme následne predať inému správcovi, alebo pokiaľ je to technicky možné, na základe vašej žiadosti. 
 • Právo na námietku proti spracovaniu osobných údajov (čl. 21 GDPR) si môžete uplatniť kedykoľvek zaslaním e-mailu na bo@europaproperty.org. Prosím, špecifikujte konkrétnu situáciu, ktorá vás doviedla k záveru, že správca by nemal údaje spracovávať. 
 • Právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov nemôže byť uplatnené v prípade, okrem súhlasu so zasielaním newsletteru, že vaše osobné údaje sú spracované z dôvodu plnenia zmluvy uzatvorenej s nami a nie na základe súhlasu so spracovaním. 
 • Sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov 
 • V prípade, že budete akokoľvek nespokojný so spracovávaním vašich osobných údajov, ktoré zabezpečuje náš správca – spoločnosť Europa Investment Property CZ a.s, môžete podať sťažnosť priamo nám, alebo sa môžete obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov. Budeme radi, ak najskôr o tejto skutočnosti informujete nás, aby sme to mohli vyriešiť a prípadné pochybenie napraviť. Viac informácií o právach klientov nájdete na internetovej stránke Úradu na ochranu osobných údajov. (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276) Ak máte nejaké otázky, prosím kontaktujte nás na: bo@europaproperty.org